Deutscher Karateverband

DKV-Tag 2019

14.09.2019 in Ludwigsburg

 
das Treffen der Deutschen Karatefamilie

mit Großmeistern aus Okinawa:

Zenpo Shimabukuro 10.Dan Hanshi Shorin Ryu
Narihiro Shinjo 8.Dan Kyoshi Uechi Ryu
Sadayuki Taira 9.Dan Hanshi Goju Ryu
Tsuyoshi Uechi 8.Dan Kyoshi Isshin Ryu
Naonobu Ahagon 10.Dan Hanshi Shorin Ryu
 
 
 
Uechi Ryu
 
 
Isshin Ryu
 
Shorin Ryu
Goju Ryu
Shorin Ryu