Karatedo und Kyusho Jitsu
mit

Fritz Oblinger

7.Dan

 

Thema: Kyusho jitsu - Hangetsu

Heian Katas - Nijushiho

 
13.06.2015 in Wolframs-Eschenbach