Shorin Ryu Seibukan Karate
Traditionelles Okinawa Karate
mit

Jamal Measara

8.Dan Karatedo
7.Dan Aikido, 7.Dan Kobudo

 

 
18.-19.06.2011 in Kelheim

Vertiefen der Kata:

Fukyugata ichi
Fukyugata ni
Seisan (Hangetsu)
Ananku

 

Erlernen der Kata: Wansu

Grundschulmäßige Übungsformen:

Kihon Renshu
Zenshin Kotai
Ipon Kumite

 

 
 
 
 
 
 
 
28.-29.05.2011 in Kelheim

Erlernen der Kata:

Fukyugata ichi
Fukyugata ni
Seisan (Hangetsu)
Ananku

 

Grundschulmäßige Übungsformen:

Kihon Renshu
Zenshin Kotai
Ipon Kumite

 

 
16.-17.04.2011 in Kelheim

Übungsformen der Grundausbildung:

Tachi Kata
Kihon Renshu

Zenshin Kotai
Kata: Fukyugata ichi
Ipon Kumite
Honbu-dojo in Kelheim